Lion's_Gate,_Mycenae,_201507.

Lion 's Gate, Mycenae.

Lion 's Gate, Mycenae